KHMS PDS Gruppen

AKTSOMHETSVURDERING - PDS GRUPPEN

PDS Gruppen gjennomfører aktsomhetsvurdering i tråd med Åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderinger er en pågående prosess som tar sikte på å identifisere, forebygge og redegjøre for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til leveranser til PDS Gruppens selskaper.

PDS Gruppens retningslinjer og rutine for aktsomhetsvurdering knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold omfatter:

Retningslinjer:

  • Etiske retningslinjer 
  • Code of Conduct
  • Menneskerettighetspolitikk
  • Bærekraftstrategi

Rutine:

  • Overordnet risikovurdering av PDS Gruppens leverandører og forretningsforbindelser.
  • Kartlegging og identifisering av risikoer for brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold.
  • Basert på resultat fra risikovurdering, prioriteres og defineres behov for oppfølging av aktuelle forbindelser
  • Ved. Evt. avdekket risiko eller potensiell risiko vil aktuelle aktører bli tett fulgt opp for å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller redusere negativ konsekvens.
  • Kontinuerlig overvåking av tiltak og resultat
  • Årlig redegjørelse av vår aktsomhetsvurdering kommuniseres via vår nettside

Resultat/informasjon vedr. aktsomhetsvurdering 2022:

Våre rutiner og prosesser for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er inkludert i vårt styringssystem, bl.a. gjennom retningslinjer og politikk nevnt ovenfor. 

Vi har god oversikt over våre leverandører til hvert selskap. Risikovurderinger av våre leverandører er gjort med tanke på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ingen negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser er pr dags dato avdekket gjennom vår aktsomhetsvurdering. Med bakgrunn i dette er heller ingen tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser eller risiko planlagt.