Oppdrag for Oceantech i Trondheim

Selskapene i PDS har samarbeidet på et oppdrag for OceanTech. OceanTech er et forholdsvis ny oppstartet firma som utfører operasjoner i den turbulente splash sonen, hvor hverken dykkere eller ROV kan benyttes.

PDS har bistått med design og produksjon av prototypeverktøyene som i disse dager benyttes til å bytte komponenter i forbindelse med Riser Protection Net på Snorre A. PDS Mecan har hatt prosjektleder rollen, samt design og produksjon av prototypeverktøyene, og PDS Protek har i den forbindelse bidratt med design og beregning av verktøyene.

Dette har vært et spennende prosjekt og et godt samarbeid mellom PDS selskapene.

Hydrosense

PDS Norwegian Clearwater er forhandler av Hydrosense legionellatester i Norge.

Hydrosense Legionellatest

Legionella spp. (legionella inkludert alle underarter) finnes i alle vannkilder, men var ikke en del av vårt sykdomsbilde før vi begynte å bygge rørsystemer for bruk av vann i husholdninger. Legionella smitter gjennom aerosoler, ørsmå vanndråper som ikke er vanlige i naturlige kilder. I dusjen hjemme, boblebadet som skal brukes til kos, eller høytrykksspyleren, er det derimot mye aerosol dannelse. Dette betyr at kontroll av rørsystemer skal være nok til å fjerne Legionella spp. som sykdomsfremkallende bakterie.

Legionella formerer seg best med introduksjon av amøber som forsøker å spise bakterien, men blir selv vert for formering. I tilstand uten amøber vil vekst fortsatt forekomme med gunstige forhold i vann mellom 25-50°C, men legionella overlever bare noen minutter i vann over 65°C. Problemene kommer ved formasjon av biofilm i rørsystemet som gir helt optimale vekstvilkår til legionella, i tillegg beskytter biofilm bakteriene og er veldig vanskelig å bli kvitt. Biofilm oppstår når levende bakterier får muligheten, kanskje har et område litt lavere temperatur enn resten av systemet, til å feste seg på innsiden av røret og bygges opp ved døde og levende bakterier, amøber, osv. tiltrekkes disse.

Sykdommen som kommer av Legionella spp. går under navnet Legionellose, under dette er det to versjoner: Legionærsyken og Pontiac Feber. Legionærsyken er en lungebetennelse med høy dødelighet på rundt 20%. Pontiac feber er en mye mildere form for sykdom og opptrer som en “to-dagers influensa”. De fleste tilfeller av legionellose i Norge har blitt oppdaget grunnet ett tilfelle av legionærsyke evt. at konsentrasjonen av pontiac feber er høy, begge er høyst underdiagnostisert og det regnes med at kun 10% av alle tilfeller rapporteres. Det kan stilles spørsmål ved hvilket av disse to versjonene som koster samfunnet mest. Legionærsyken fører til lengre sykehusopphold og potensielle dødsfall, mens pontiac feber kan være en stor kilde til kortere sykdomsfravær.

Legionella ble først identifisert etter et utbrudd på en konferanse for American Legion i Philadelphia, USA i 1976. I ettertid ble bakterien også sporet til andre utbrudd, det tidligste i 1947. Arten som forårsaket dette utbruddet er Legionella pneumophila som fortsatt er den vanligste årsaken til legionellose i store deler av verden.

I Norge har vi hatt to store utbrudd av legionellose. Det første var i Stavanger i 2001 hvor 28 personer fikk legionærsyke og 7 døde som følge av dette. Utbruddet startet i et kjøletårn midt i byen. I 2005 var det Østfold som hadde utbrudd i Fredrikstad/Sarpsborg området, her ble 103 syke og 10 døde som følge av sykdommen. Utbruddet startet ved et renseanlegg, en såkalt industriell skrubber, som spredte smitten over store områder. Sannsynligvis har dette utbruddet verdensrekord i avstanden på smitte.

Enkelt sagt burde alle teste sine vannsystemer for forekomster av legionella. Legionella lever i alt av ferskvann og kan dermed forekomme i alle våre vannsystemer.

   • I HJEMMET kan legionella sitte i biofilm i dusjhodet, eller i varmtvannstanken det var litt problemer med for noen år siden, eller i boblebadet som bare blir brukt noen få ganger i året.
   • PÅ HYTTA eller andre fritidsboliger som blir stående tomme i deler av året kan legionellaen gro fritt i vann som holder perfekt veksttemperatur.
   • PÅ TRENINGSSENTERET hvor det å ta en dusj etter trening kan ende opp med ett par dager sykdom.
   • HOS TANNLEGEN som i god tro kanskje ikke har gjort en grundig nok jobb med desinfisering og sprøyter ut legionella mens tennene blir renset.
   • HOS FRISØREN hvor hårvasken kan føre til legionellose siden frisøren ikke har sjekket eller korrekt desinfisert noen av vaskene sine.

Dette er bare noen eksempler på hvor legionella kan forekomme på hverdag og fritid. Innenfor industri og arbeidsplasser er det enda flere muligheter som alle kommer inn under Arbeidsmiljøloven. De fleste veiledninger vil anbefale gjennomspyling av vann med temperatur på 70°C eller høyere for å fjerne legionella. Dette er ikke helt korrekt da denne metoden kun vil ta de bakteriene som er i vannet, og ikke det som skjuler seg i biofilm. I hovedsak kan alle vannsystemer anses som smittefarlige til det motsatte er bevist gjennom overvåkning av bakteriell forekomst i vannsystemet.

Især gjelder dette hvor personer med nedsatt immunforsvar er tilstede. Sykehus og sykehjem selvfølgelig, men også hos tannlegen eller frisøren hvor eldre personer kan ha noe nedsatt immunforsvar uten at dette nødvendigvis krever sykehusinnleggelse, eller til og med i eget hjem. Overvåkningsrutiner som omfatter potensielle bakterier er ikke bare viktige for industri og arbeidsplasser med HMS og krav til vedlikehold det kan være vel så viktig i eget hjem.

Hydrosense Legionella Test er en enkel test som kan brukes til rutineovervåkning av vannsystemer:

 • Testen kan gjennomføres av hvem som helst.
 • Testen kan lagres på romtemperatur opp til 18 måneder.
 • Testen krever ikke noe bruk av ekstra utstyr eller verneutstyr.
 • Testen tar ca. 30 minutter fra start til resultat.
 • Testen har bevist effekt som er mer enn god nok til å dekke rutinemessig testing.
 • Testen gir et kvalitativt svar som indikerer positiv/negativ.

Testen fungerer gjennom Lateral Flow Technology (LFT) som er en vanlig prosess for hurtigdiagnostisering på sykehus, og er veldig lik en graviditetstest. Enkelt forklart er dette en antistoff-antigen reaksjon som foregår på en cellulose stripe som prøvematerialet flyter over i en bestemt retning. Reaksjonen foregår mot spesifikke markører, ofte proteiner, som eksisterer på overflaten av bakterien.

I Hydrosense Legionella Test vil du kunne få tre resultater:

 • Reaksjon på kun kontrollfeltet, som indikerer at prøven er NEGATIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.
 • Ingen reaksjon på noen av feltene, som indikerer at noe er galt med testkassetten, prøvematerialet, eller at prosedyren ikke er fulgt korrekt, testen er INKONKLUSIV.
 • Reaksjon på kontrollfelt og testfelt, som indikerer at prøven er POSITIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.

Følgende bør gjøres basert på resultater:

 • Ved NEGATIVT resultat loggføres utført test og ingenting mer behøver å gjøres.
 • Ved INKONKLUSIVT resultat må en ny test utføres til negativt eller positivt resultat oppnås, loggfør detaljer om hvor den inkonklusive testen ble tatt.
 • Ved POSITIVT resultat bør det utføres full desinfeksjon av hele anlegget og nye tester tas til det blir negativt resultat, hele prosessen loggføres. Norsesense kan kontaktes for hjelp med desinfeksjonsprosessen.

Validering og godkjenning

Testen er validert gjennom KWR Water Research Insititute i Nederland, som er ett offentlig støttet institutt som har internasjonal anerkjent ekspertise på bruk av ferskvann til forskjellige formål. Gjennom et prosjekt som sammenlignet flere metoder for å teste legionella i vannprøver ga Hydrosense Legionella testen gode resultater i forhold til vanlige laboratorietester. Hydrosense Legionella testen var bedre enn dyrkning når sammenlignet på deteksjon av Legionella pneumophila serogruppe 1 (Lpsg1), og sammenlignet bra med genetiske tester (PCR) under samme forhold. I tillegg til denne testen har Nalco, et internasjonalt vannrensingsselskap, validert testen for bruk i sitt arbeid. Denne valideringen har resultater som er gode nok til å godkjennes for bruk som hurtigtest ved diagnostiske laboratorier i Norge.

Folkehelseinstituttet har også godtatt testen som ett supplement til akkrediterte laboratorietester. «Vedrørende testkitet Hydrosense for hurtig påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 i vannprøver. Basert på testresultatene gjengitt i KWR rapporten A new method of screening cooling water and process water for Legionella pneumophila (KWR 2009.004, May 2009) anser vi at Hydrosense kan benyttes som et supplement til akkrediterte analyser for å følge med på utviklingen av Legionella i vannsystemer. Metoden er midlertid begrenset til påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 og vil derfor ikke påvise andre legionellavarianter, som også kan være sykdomsfremkallende for mennesker. Serogruppe 1 er imidlertid den klart vanligste Legionellavarianten påvist ved legionærsykdom. »

Som sitatet fra Folkehelseinstituttet indikerer er det store negative med testen at den kun detekterer Legionella pneumophila serogruppe 1. Derimot er dette den vanligste bakterien for påvist legionellose, og det er indikert at om det eksisterer legionella i et vannsystem vil denne varianten være en del av det som finnes. Noter også at Hydrosense Legionella testen ikke er en akkreditert test, og er kun et supplement som kan brukes i tillegg til akkrediterte prøver hvor dette er nødvendig. På de fleste plasser hvor legionella skal testes er det derimot ikke krav til akkreditert testing, her kan Hydrosense Legionella Test brukes som eneste test for rutineovervåkning.

Hydrosense Legionella Test har også noen mangler i forhold til epidemiologi og smittesporing. Siden svaret er kvalitativt vil hverken mengde, selv om det kan gis et estimat ved bruk av tilhørende app, eller genetisk profil kunne oppføres. Begge kan være veldig viktige i smitteoppsporing og det anbefales at det også sendes en prøve til laboratorium når det indikeres høye mengder av legionella.

I Norge er den viktigste kilden til informasjon om legionella og hvordan det skal overvåkes fra Folkehelseinstituttet som gir ut legionellaveiledningen (sist oppdatert i starten av 2016). Veiledningen inkluderer generell informasjon om legionella og smitte, en del om lover og regler som gjelder i Norge, samt mer spesifikke anbefalinger for forskjellige områder. Hovedpoenget med veiledningen er å gi hjelp og råd til alle som jobber med vannsystemer og dermed må ha kontroll med legionella.

Basert på dette har Norsesense satt sammen noen enkle anbefalinger.

FHI legger opp til tre enkelt fordelte risikokategorier;

   1. Stort smittepotensial: Kan spre aerosoler over et stort område, evt. er en del av institusjoner som har personer med nedsatt immunforsvar.
   2. Begrenset smittepotensial: Kan spre aerosoler over et begrenset område, eller fare for vekst og spredning er liten.
   3. Lite smittepotensial: Innretninger som brukes av få personer, eller har usannsynlig potensial av vekst.

Hvilket område et spesifikt vannsystem, eller bygning, kommer innunder i disse forenklede kategoriene er forholdsvis enkelt å bestemme. Kjøletårn, luftskrubbere og lignende, eller sykehus, behandlingshjem og lignende, er risikokategori 1. Alt annet som ikke er private hjem kommer under risikokategori 2 siden ingen vet hvor stor faren for vekst av legionella er.

For å kunne si at et vannsystem eller bygg kommer under risikokategori 3 må vekstmulighetene til legionella først bestemmes, dette krever dermed testing. Vi anbefaler følgende:

   • Alternerende 33% av tappepunkter (kraner, dusjhoder, o.l.) hver måned i ett år med Hydrosense Direct Kit.
   • I tillegg til å teste hver måned på særlig utsatte punkter (varmtvannstanker, blindpunkter, o.l.) i ett år med Hydrosense Single Kit.

Dette vil kunne gi grunnlaget for å kunne sette korrekt risikokategori som en del av en helhetlig risikovurdering av legionellasmitte for et vannsystem eller bygning.
Årsaken til at det er viktig å gjennomføre en risikovurdering og teste vannsystemer for potensiell legionella er både for å holde befolkningen frisk, men også på grunn av at dette er faktisk nedfelt i loven. Hovedsakelig blir det dekket av Forskrift om miljørettet helsevern, men noe blir også dekket i Bassengbadforskriften, Arbeidsmiljøloven, og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Innenfor Forskrift om miljørettet helsevern er det kapittel 3 a som handler spesifikt om legionella. Her står det at de virksomhetene som omfattes av loven skal «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.» Den som står ansvarlig for eiendommen er også ansvarlig for at punktene i loven følges, og at det innføres og utføres internkontroller for sjekk av legionella.

Brudd på loven vil føre til sanksjoner. Mest vanlig er pålegg om retting av avvik, pålegg om tilsyn, og stenging av anlegget om helsefaren blir overhengende. I alvorlige situasjoner kan tvangsmulkt, bøter, og fengsel i inntil 3 måneder bli konsekvensen.

Kontakt oss:

Øyvind Nilsen
Teknisk Selger
Mobil: 415 05 599

Hydrosense Direct Kit

Hydrosense Direct Kit er den enkleste utgaven av testen.

 • En prøve tas fra hvilket som helst vannuttak.
 • Bruk medfølgende pipette for å påføre vann fra prøven i anvist område av testkassetten.
 • La prøven stå i 25 minutter før svar leses av.
 • Ved avlesning vil fargestyrken på testfelt gi indikasjoner på bakteriemengden ved bruk av tilhørende app.

Dette kitet er den enkleste metoden å ta i bruk, men har en sensitivitet på 100.000 CFU/liter. CFU står for Colony Forming Units og er ett mål på hvor mange bakterier som eksisterer innenfor et bestemt område, i dette tilfellet per liter. Forskning ser ut til å vise at det kreves godt over 100.000 CFU/liter før noen får legionærsyke, pontiac feber kan derimot være et problem.

Kontakt oss:

Øyvind Nilsen
Teknisk Selger
Mobil: 415 05 599

Hydrosense Single Kit

Hydrosense Single Kit er den mest sensitive måten å gjennomføre testen på, men krever et enkelt, 10 minutters, steg for filtrering og konsentrering.

   • Prøven tas fra hvilket som helst vannuttak i medfølgende 250ml beholder.
   • Bruk den store medfølgende pipetten til å ta vann fra beholderen og før gjennom medfølgende filter. Pass på vanndrypp.
   • Når alle 250ml er ført gjennom filter bruk den mindre medfølgende pipetten og hent ut vannet fra andre enden av filteret.
   • Vannet fra denne pipetten påføres direkte i anvist område av testkassetten.
   • La prøven stå i 25 minutter før svar leses av.
   • Ved avlesning vil fargestyrken på testfelt gi indikasjoner på bakteriemengden ved bruk av tilhørende app.

Dette kitet krever et ekstra steg og tar 10 minutter lengre å utføre, men har en sensitivitet på 100 CFU/liter. CFU står for Colony Forming Units og er ett mål på hvor mange bakterier som eksisterer innenfor et bestemt område, i dette tilfellet per liter. Ved 100 CFU/liter er det ingen overhengende fare for smitte, men vannsystemet bør fortsatt desinfiseres. Om det etter desinfeksjon fortsatt blir svakt positive svar med Hydrosense Single Kit, basert på bruk av app for indikasjon av styrke, er det kanskje ikke nødvendig å desinfisere systemet igjen, men da må rutinetesting av legionella utføres oftere for å påse at mengden legionella ikke øker.

Kontakt oss:

Øyvind Nilsen
Teknisk Selger
Mobil: 415 05 599

Tildelt oppdrag med Hvedingkvartalet parkeringshus i Harstad

Onsdag før påske mottok PDS Arkitekt bekreftelse på prosjektering av Hvedingkvartalet parkeringshus i Harstad og utvikling av 50 boliger over parkeringshuset. Oppdraget med opsjoner kan gi 10 000 arbeidstider og er ett av de største PDS Arkitekt er tildelt.

Hvedingkvartalet ligger i en historisk sentrumskjerne og Telenor hadde tidligere flere hundre ansatte i byggene før virksomheten ble sentralisert i Fornebu. Byggene har i en årrekke stått øde og forlatt og det har vært gjort flere forsøk på å revitalisere området for å skape mer liv i sentrumskjernen.

PDS Arkitekt har bistått med konseptutvikling, men det har lenge vært usikkert om prosjektet lot seg realisere. Kommunen har nå bestilt bygging av parkeringshus og godkjent reguleringsplanen som betyr at rivearbeidene starter 1. mai med ferdigstilling første fase i løpet av 2021.

PDS Arkitekt har fått ansvar for prosjektering av arkitektur, konstruksjonsikkerhet, geoteknikk, brannsikkerhet, veg, vann, avløp og overvann. Prosjektet skaper arbeid til våre arkitekter og ingeniører flere år fremover som gjør at vi vurderer å ansette flere medarbeidere.

Oppdraget tildeles av PEAB Bjørn Bygg som inngår i PEAB konsernet – en av Nordens største samfunnsbyggere. Hvedingkvartalet eies av Arctic Eiendom som forvalter en betydelig bygg og eiendomsmasse i Harstad. Oppdraget inkluderer prosjektering av 20 000 m2 bygninger og nytt parkeringshus med 300 parkeringsplasser for bil og 150 plasser for sykkel.

I likhet med store deler av bransjen merker vi ringvirkningene av koronaviruset. Vi har valgt å satse på å bruke kompetanse i Haugesund til å planlegge prosjekter også utenfor regionen. Det er derfor gledelig og en tillitserklæring at vi mottar denne bestillingen i denne perioden, sier Glenn Kolberg, Administrerende Direktør i PDS Arkitekt

Hvedingkvartalet ligger i Harstad sentrum. Illustrasjonene viser hvordan kvartalet ser ut når det står ferdig i 2021.
Illustrasjoner: Ronny Tollaksen/PDS Arkitekt AS

Desinfeksjonsmiddel – Oxyl Pro

PDS Norwegian Clearwater er forhandler av et desinfeksjonsmiddel som kan brukes på hender og overflater, for beskyttelse mot bakerier og virus.

Introduksjon

Et nytt coronavirus har offisielt blitt en pandemi, det har blitt et globalt helseproblem som kan forårsake kraftige luftveisinfeksjoner i mennesker.

Person-til-person smitte skjer ved at små vanndråper som inneholder viruset fra nese eller munn blir inhalert. Noen studier påpeker at coronavirus kan vedvare opp til 9 dager på overflater som metall, glass og plast. Derfor, for å kunne hindre videre spredning i befolkningen og i helsevesenet, må det brukes midler for desinfeksjon av overflater.

Selv om det ikke finnes noe standard desinfeksjonsmiddel for sykehus, er klor vanlig i bruk grunnet effekten mot flere patogener. Men, klor kan være irriterende for huden, luftveiene, og slimhinner, og er dermed en potensiell helsefare for pasienter og arbeidere. Derfor har noen sykehus skiftet over til flytende hydrogenperoksid fordi disse ser ut til å være mer effektive i utførte studier.

Oxyl-Pro er testet på Coronavirus

Oxyl-Pro er et nytt desinfeksjonsprodukt som kan brukes uten å bekymre seg for potensialet at kuren er verre enn sykdommen. Produktet differensierer seg selv fra andre stabiliserte hydrogenperoksid produkter ved å kun bruke stabilisatorer av matvarekvalitet og aseptisk hydrogenperoksid. Kombinasjonen av vår unike stabilisator og hydrogenperoksid har ført til et kraftig og bredspektret produkt for desinfeksjon og dekontaminering med utmerket miljøprofil; det degraderes kun til oksygen og vann.
Middelet Oxyl-Pro er sertifisert under NSF/ANSI 60 for drikkevann. Denne anerkjente sertifiseringen beviser at Oxyl-Pro ikke har noen skadelige biprodukter fra bruk. Oxyl-Pro har blitt testet for effekt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer. 

Mer informasjon og bestilling

For mer informasjon eller bestilling ta kontakt med
Øyvind Nilsen
Mobil: 415 05 599
E-post: oyvind.nilsen@norwegianclearwater.no 

Ledig stilling Rådgiver Byggesak

PDS Arkitekt AS er en del av PDS Gruppen som leverer tjenester til bygg og anlegg, landbasert industri, akvakultur og prosessanlegg olje og gass. Selskapene har ulike fagmiljøer med spisskompetanse innen sine respektive forretningsområder. Alle selskapene utfyller hverandre slik at synergier optimaliseres og PDS Gruppen er i stand til å levere komplette prosjekter fra A til Å. Ved hjelp av over 170 medarbeidere tilbyr selskapet tverrfaglig rådgivning innen feltene planlegging, prosjektstyring, ingeniør- og arkitekttjenester, prosjektering, samt visualisering av tekniske løsninger og ideer. PDS Gruppen ble etablert i 1991 og er ett av Rogalands største privateide rådgivermiljø.

 PDS Arkitekt AS leverer tjenester innenfor arkitekturprosjektering, byggteknisk rådgivning konstruksjonssikkerhet, 3D visualisering, byggesak, og arealplanlegging. Fra vårt hovedkontor i 24/7 Bygget Haugesund utfører vi prosjekter over hele Norge og Skandinavia til private, profesjonelle og offentlige kunder.

RÅDGIVER BYGGESAK

Vi skal styrke vårt byggesaksteam og leter etter deg som har erfaring med byggesak og planarbeid. Som rådgiver vil du bli en del av ett fagorientert miljø med fokus på å ivareta myndighetskrav og kundenes behov. Rollen medfører ansvar og evne til samarbeid i tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Gode kommunikasjonsferdigheter vil vektlegges.

PDS Arkitekt har de siste årene bygget opp et fagteam med høy kompetanse innenfor byggesak og planarbeid.  Fagteamet følger opp flere hundre saker over hele Norge som involverer private og profesjonelle kunder, og en rekke kommuner, fylker, arbeidstilsynet og andre myndigheter. Målet er å vokse både faglig og kommersielt i våre geografiske markedsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide søknader og oppfølging av saker til ferdigattest
 • Fungere som ressurs for kunder og i prosjektgrupper
 • Foreslå forbedringstiltak og utvikle fagteamet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra høyskole/universitet
 • Erfaring med byggesaksarbeid (min. 3 år) gjerne også planprosesser.
 • God kjennskap til Plan og Bygningsloven, Byggesaksforskriften og TEK.
 • Gode IT-ferdigheter og interesse for effektiv samhandling i skyen
 • Gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig. Evne til å skape god dialog  er vesentlig for å lykkes i rollen.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser (inkl. gode pensjons- og forsikringsordninger)
 • Viktig ansvarsrolle i kompetansebedrift, samt mulighet for faglig utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver, dedikerte kolleger og et inkluderende arbeidsmiljø

Eventuelle spørsmål kan rettes til Glenn Kolberg, Adm.Direktør, mobil 480 50 035

Søknadsfrist: Snarest

Regnskaps- og Administrasjonsmedarbeider hos PDS Consult

Jeanette B. Kvalevåg har vært ansatt som vikar som Administrasjonsmedarbeider siden i sommer. 

1. mars begynner hun i fast stilling som Regnskaps- og Administrasjonsmedarbeider for PDS Consult. I fjor fullførte hun Bachelor ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund. Ved siden av studiene har hun også hatt jobb som ekstrahjelp innen regnskap hos Autofinans. Jeanette vil beholde flere av de administrative oppgavene hun har hatt som vikar, men nå begynner hun i full stilling og får også ansvar for regnskap og lønn for selskapet.

Vi ønsker henne velkommen som fast ansatt i Consult-teamet og lykke til med nye oppgaver.

Jeanette Bredsten Kvalevåg
Regnskaps- og Administrasjonsmedarbeider
Telefon: 969 40 173

Er du nysgjerrig på hvilke konsulent-stillinger PDS Consult har ute? Her finner du oversikten: 

PDS Protek avdeling Mongstad

PDS Protek, som i flere år har hatt prosjekter og personell hos Equinor på Mongstad, etablerer nå eget kontor (hos West Piping) på industriområdet. Plassert mellom Mongstad-basen i sør og Equinor Raffineriet i nord, er vi nå lokalisert i en industripark med flere andre spennende bedrifter. 

Det er Cyril Marøy som har ansvaret for kontoret. Han samarbeider med ressurser i PDS Gruppen om utvikling av avdelingen. Cyril har vært lokalisert på Mongstad i flere år og har vært involvert i flere småprosjekter i MOD avdelingen på raffineriet. Han har også vært en viktig brikke i modellering av krakker prosjekter for RS19.

Gjennom etableringen ønsker PDS Protek å tilby et bredt tjenestespekter til lokal industri. Med vår lange erfaring fra landbaserte anlegg og kompetanse i alle prosjekteringsdisipliner, har vi håp om å være en god ressurs for mange aktører.

Cyril Marøy
Mobil: 977 69 345

Innflytningsklar enebolig

For PDS Arkitekt har dette har vært et spennende prosjekt på en spennende tomt. Nøkkelfaktorer har vært innsyn/utsyn, riktige solforhold og bra terrengtilpasning. Inne på et byggefelt er det vesentlig at privatlivets fred bevares. Samtidig skal man ha så gode utsiktsforhold som mulig. Vi synes at vi har lykkes godt med dette. PDS Arkitekt har hatt ansvar for arkitekturprosjektering og søknadsarbeid på dette prosjektet. Utførende entreprenør er Duco.

Nå er denne nydelige eneboligen klar for innflytning.

Arkitekt på dette prosjektet er Ronny Tollaksen. 

Arkitekt/ BIM Rådgiver
Telefon: 405 45 703