KHMS PDS Gruppen

Etiske retningslinjer PDS Gruppen

ETISKE RETNINGSLINJER FOR PDS GRUPPENS SELSKAPER

Etiske retningslinjer gjelder for alle selskaper definert innunder PDS Gruppen:

PDS AS
PDS Protek AS
PDS Consult AS
PDS Mecan AS

PDS Gruppen har etablert følgende etiske retningslinjer for sin virksomhet:

PDS Gruppen skal handle i samsvar med nasjonalt og internasjonalt lovverk.

PDS Gruppen skal ikke inngå samarbeid med aktører; selskaper eller enkeltpersoner, som kompromitterer eller bryter ovennevnte retningslinje eller alminnelig god forretningsetikk.

PDS Gruppen skal ikke, direkte eller indirekte, betale for å oppnå fordeler i konkurranse- sammenheng eller for å få innpass hos aktuelle kunder/ i prosjekter, samt det å oppnå et urettmessig omdømme av sin forretningsdrift. Den enkelte har et ansvar til å påse at vedkommende ikke beriker seg på bedriftens bekostning.

PDS Gruppen skal jobbe aktivt mot korrupsjon og skal ikke direkte eller indirekte motta økonomisk kompensasjon, bestikkelser, gaver etc. fra andre selskaper/ enkeltpersoner som ønsker å oppnå fordeler i konkurransesammenheng etc., og som på denne måten gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved PDS Gruppens nøytralitet/ uhildethet.

PDS Gruppen skal ikke forskjellsbehandle personer eller selskaper basert på rase, hudfarge, etnisk bakgrunn, religion, legning, alder, nasjonal opprinnelse, seksuell legning, sosial status, eller handikap.

PDS Gruppen skal ikke inngå samarbeid med selskaper som benytter barn eller tvunget arbeidskraft i sin virksomhet. Der PDS Gruppens ansatte registrerer at barnearbeid finner sted, skal dette rapporteres til ledelsen som igjen rapporterer til rette myndighet. PDS Gruppen er imot kjøp av seksuelle tjenester og de ansatte må avstå et hvert tilbud og kjøp av seksuell art når man er i oppdrag eller på reiseoppdrag i PDS Gruppens regi.

PDS Gruppen er politisk uavhengig og støtter ikke politiske partier og politikere. PDS Gruppen vil delta i politiske debatter der det er av selskapsrelatert interesse.  PDS Gruppens sine ansatte står fritt til å delta i aktivt i politiske aktiviteter og partier, men uten å involvere PDS Gruppen og den ansattes rolle i selskapet.

PDS Gruppens sine ansatte må ha en godkjennelse fra ledelsen dersom ansatte ønsker styreverv i konkurrerende selskaper. Dette for å unngå interessekonflikter, habilitetskonflikter, oppnåelse av fordeler på feil grunnlag, samt tvil om god forretningsskikk.

PDS Gruppens ledelse skal formidle ovennevnte retningslinjer til alle ansatte og kontrollere at de etterleves.

Styret for PDS Gruppen og styret i alle PDS Gruppens selskaper er pliktig til å følge PDS Gruppens etiske retningslinjer.

Habilitet skal tas opp med nærmeste overordnede som skal starte behandling av saken. Alle ansatte er pliktige til å gi beskjed ved mistanke om sin inhabilitet og gi beskjed når de mener de selv kan være inhabile.

Brudd på våre etiske retningslinjer blir behandlet som en personalsak, hvor hvert enkelt tilfelle skal behandles hver for seg.

PDS Gruppen og ledelsens ansvar

PDS Gruppens ledelse har ansvar for at de etiske retningslinjene som her er trukket opp, formidles og forstås av den enkelte ansatte. Formidlingen av denne informasjonen skal foretas (og repeteres) ved fellesmøter og i medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte. Det er et ufravikelig krav at alle ansatte skal ha lest dette dokumentet;” Etiske retningslinjer for PDS Gruppens selskaper”.            
Ledelsen skal også formidle de gjeldende etiske retningslinjene til samarbeidende selskaper og enkeltmannsforetak. 

PDS Gruppen og lovverk

PDS Gruppens selskaper skal følge og etterleve det til enhver tid gjeldende lovverk; både internasjonal og nasjonal legitim lov. I tvilstilfeller; tolkning, manglende referanser (presedens) og/ eller andre uavklarte situasjoner knyttet til PDS Gruppens ansattes virke og tjenesteyting, skal Administrerende Direktør i det enkelte selskap (evt. konsernsjef) kontaktes og forelegges de gjeldende uoverensstemmelsene. Om nødvendig skal Administrerende Direktør/Konsernsjef kontakte juridisk kompetanse innen lovfeltet for endelig avklaring.     

PDS Gruppen og samarbeid

PDS Gruppen har via sine virkefelt siden etableringen opparbeidet seg et bredt nettverk av samarbeidende selskaper og enkeltmannsforetak. Det er ledelsens ansvar å informere disse samarbeidspartnerne om de etiske retningslinjene som gjelder for PDS Gruppen (ref. også” PDS Gruppen og ledelsens ansvar”). Samarbeidspartnere som ikke vil/ kan etterleve de vedtatte retningslinjene, skal ekskluderes fra et videre samarbeid. PDS Gruppens ledelse skal begrunne avgjørelsen.  

PDS Gruppens syn på miljø og HMS 

PDS Gruppens ansatte og selskaper skal hele tiden fokusere på at det ytre og indre miljø ikke utsettes for negativ miljøpåvirkning. Det ytre miljø inkluderer vårt fokus på årvåkenhet i forbindelse med prosjektering: våre ingeniører og tekniske tegnere skal minimalisere miljøbelastningen ved valg av teknisk løsning.” Det beste for miljøet er å ta hensyn til alle resipienter; både lokalt som globalt”. Det indre miljøet inkluderer vår holdning til det psykososiale miljøet i bedriften. Ledelsen skal dyrke fram og ivareta et godt arbeidsmiljø, og gjennom det fokusere på minimalt med skader og fravær. De ansatte skal gjennom tillitsmannsapparatet tas med på råd, og i felleskap med ledelsen skal selskapenes HMS-filosofi utvikles.