PDS Norwegian Clearwater er forhandler av Hydrosense legionellatester i Norge.

Hydrosense Legionellatest

Legionella spp. (legionella inkludert alle underarter) finnes i alle vannkilder, men var ikke en del av vårt sykdomsbilde før vi begynte å bygge rørsystemer for bruk av vann i husholdninger. Legionella smitter gjennom aerosoler, ørsmå vanndråper som ikke er vanlige i naturlige kilder. I dusjen hjemme, boblebadet som skal brukes til kos, eller høytrykksspyleren, er det derimot mye aerosol dannelse. Dette betyr at kontroll av rørsystemer skal være nok til å fjerne Legionella spp. som sykdomsfremkallende bakterie.

Legionella formerer seg best med introduksjon av amøber som forsøker å spise bakterien, men blir selv vert for formering. I tilstand uten amøber vil vekst fortsatt forekomme med gunstige forhold i vann mellom 25-50°C, men legionella overlever bare noen minutter i vann over 65°C. Problemene kommer ved formasjon av biofilm i rørsystemet som gir helt optimale vekstvilkår til legionella, i tillegg beskytter biofilm bakteriene og er veldig vanskelig å bli kvitt. Biofilm oppstår når levende bakterier får muligheten, kanskje har et område litt lavere temperatur enn resten av systemet, til å feste seg på innsiden av røret og bygges opp ved døde og levende bakterier, amøber, osv. tiltrekkes disse.

Sykdommen som kommer av Legionella spp. går under navnet Legionellose, under dette er det to versjoner: Legionærsyken og Pontiac Feber. Legionærsyken er en lungebetennelse med høy dødelighet på rundt 20%. Pontiac feber er en mye mildere form for sykdom og opptrer som en “to-dagers influensa”. De fleste tilfeller av legionellose i Norge har blitt oppdaget grunnet ett tilfelle av legionærsyke evt. at konsentrasjonen av pontiac feber er høy, begge er høyst underdiagnostisert og det regnes med at kun 10% av alle tilfeller rapporteres. Det kan stilles spørsmål ved hvilket av disse to versjonene som koster samfunnet mest. Legionærsyken fører til lengre sykehusopphold og potensielle dødsfall, mens pontiac feber kan være en stor kilde til kortere sykdomsfravær.

Legionella ble først identifisert etter et utbrudd på en konferanse for American Legion i Philadelphia, USA i 1976. I ettertid ble bakterien også sporet til andre utbrudd, det tidligste i 1947. Arten som forårsaket dette utbruddet er Legionella pneumophila som fortsatt er den vanligste årsaken til legionellose i store deler av verden.

I Norge har vi hatt to store utbrudd av legionellose. Det første var i Stavanger i 2001 hvor 28 personer fikk legionærsyke og 7 døde som følge av dette. Utbruddet startet i et kjøletårn midt i byen. I 2005 var det Østfold som hadde utbrudd i Fredrikstad/Sarpsborg området, her ble 103 syke og 10 døde som følge av sykdommen. Utbruddet startet ved et renseanlegg, en såkalt industriell skrubber, som spredte smitten over store områder. Sannsynligvis har dette utbruddet verdensrekord i avstanden på smitte.

Enkelt sagt burde alle teste sine vannsystemer for forekomster av legionella. Legionella lever i alt av ferskvann og kan dermed forekomme i alle våre vannsystemer.

   • I HJEMMET kan legionella sitte i biofilm i dusjhodet, eller i varmtvannstanken det var litt problemer med for noen år siden, eller i boblebadet som bare blir brukt noen få ganger i året.
   • PÅ HYTTA eller andre fritidsboliger som blir stående tomme i deler av året kan legionellaen gro fritt i vann som holder perfekt veksttemperatur.
   • PÅ TRENINGSSENTERET hvor det å ta en dusj etter trening kan ende opp med ett par dager sykdom.
   • HOS TANNLEGEN som i god tro kanskje ikke har gjort en grundig nok jobb med desinfisering og sprøyter ut legionella mens tennene blir renset.
   • HOS FRISØREN hvor hårvasken kan føre til legionellose siden frisøren ikke har sjekket eller korrekt desinfisert noen av vaskene sine.

Dette er bare noen eksempler på hvor legionella kan forekomme på hverdag og fritid. Innenfor industri og arbeidsplasser er det enda flere muligheter som alle kommer inn under Arbeidsmiljøloven. De fleste veiledninger vil anbefale gjennomspyling av vann med temperatur på 70°C eller høyere for å fjerne legionella. Dette er ikke helt korrekt da denne metoden kun vil ta de bakteriene som er i vannet, og ikke det som skjuler seg i biofilm. I hovedsak kan alle vannsystemer anses som smittefarlige til det motsatte er bevist gjennom overvåkning av bakteriell forekomst i vannsystemet.

Især gjelder dette hvor personer med nedsatt immunforsvar er tilstede. Sykehus og sykehjem selvfølgelig, men også hos tannlegen eller frisøren hvor eldre personer kan ha noe nedsatt immunforsvar uten at dette nødvendigvis krever sykehusinnleggelse, eller til og med i eget hjem. Overvåkningsrutiner som omfatter potensielle bakterier er ikke bare viktige for industri og arbeidsplasser med HMS og krav til vedlikehold det kan være vel så viktig i eget hjem.

Hydrosense Legionella Test er en enkel test som kan brukes til rutineovervåkning av vannsystemer:

 • Testen kan gjennomføres av hvem som helst.
 • Testen kan lagres på romtemperatur opp til 18 måneder.
 • Testen krever ikke noe bruk av ekstra utstyr eller verneutstyr.
 • Testen tar ca. 30 minutter fra start til resultat.
 • Testen har bevist effekt som er mer enn god nok til å dekke rutinemessig testing.
 • Testen gir et kvalitativt svar som indikerer positiv/negativ.

Testen fungerer gjennom Lateral Flow Technology (LFT) som er en vanlig prosess for hurtigdiagnostisering på sykehus, og er veldig lik en graviditetstest. Enkelt forklart er dette en antistoff-antigen reaksjon som foregår på en cellulose stripe som prøvematerialet flyter over i en bestemt retning. Reaksjonen foregår mot spesifikke markører, ofte proteiner, som eksisterer på overflaten av bakterien.

I Hydrosense Legionella Test vil du kunne få tre resultater:

 • Reaksjon på kun kontrollfeltet, som indikerer at prøven er NEGATIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.
 • Ingen reaksjon på noen av feltene, som indikerer at noe er galt med testkassetten, prøvematerialet, eller at prosedyren ikke er fulgt korrekt, testen er INKONKLUSIV.
 • Reaksjon på kontrollfelt og testfelt, som indikerer at prøven er POSITIV for Lpsg1 og testen korrekt utført.

Følgende bør gjøres basert på resultater:

 • Ved NEGATIVT resultat loggføres utført test og ingenting mer behøver å gjøres.
 • Ved INKONKLUSIVT resultat må en ny test utføres til negativt eller positivt resultat oppnås, loggfør detaljer om hvor den inkonklusive testen ble tatt.
 • Ved POSITIVT resultat bør det utføres full desinfeksjon av hele anlegget og nye tester tas til det blir negativt resultat, hele prosessen loggføres. Norsesense kan kontaktes for hjelp med desinfeksjonsprosessen.

Validering og godkjenning

Testen er validert gjennom KWR Water Research Insititute i Nederland, som er ett offentlig støttet institutt som har internasjonal anerkjent ekspertise på bruk av ferskvann til forskjellige formål. Gjennom et prosjekt som sammenlignet flere metoder for å teste legionella i vannprøver ga Hydrosense Legionella testen gode resultater i forhold til vanlige laboratorietester. Hydrosense Legionella testen var bedre enn dyrkning når sammenlignet på deteksjon av Legionella pneumophila serogruppe 1 (Lpsg1), og sammenlignet bra med genetiske tester (PCR) under samme forhold. I tillegg til denne testen har Nalco, et internasjonalt vannrensingsselskap, validert testen for bruk i sitt arbeid. Denne valideringen har resultater som er gode nok til å godkjennes for bruk som hurtigtest ved diagnostiske laboratorier i Norge.

Folkehelseinstituttet har også godtatt testen som ett supplement til akkrediterte laboratorietester. «Vedrørende testkitet Hydrosense for hurtig påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 i vannprøver. Basert på testresultatene gjengitt i KWR rapporten A new method of screening cooling water and process water for Legionella pneumophila (KWR 2009.004, May 2009) anser vi at Hydrosense kan benyttes som et supplement til akkrediterte analyser for å følge med på utviklingen av Legionella i vannsystemer. Metoden er midlertid begrenset til påvisning av L. pneumophila serogruppe 1 og vil derfor ikke påvise andre legionellavarianter, som også kan være sykdomsfremkallende for mennesker. Serogruppe 1 er imidlertid den klart vanligste Legionellavarianten påvist ved legionærsykdom. »

Som sitatet fra Folkehelseinstituttet indikerer er det store negative med testen at den kun detekterer Legionella pneumophila serogruppe 1. Derimot er dette den vanligste bakterien for påvist legionellose, og det er indikert at om det eksisterer legionella i et vannsystem vil denne varianten være en del av det som finnes. Noter også at Hydrosense Legionella testen ikke er en akkreditert test, og er kun et supplement som kan brukes i tillegg til akkrediterte prøver hvor dette er nødvendig. På de fleste plasser hvor legionella skal testes er det derimot ikke krav til akkreditert testing, her kan Hydrosense Legionella Test brukes som eneste test for rutineovervåkning.

Hydrosense Legionella Test har også noen mangler i forhold til epidemiologi og smittesporing. Siden svaret er kvalitativt vil hverken mengde, selv om det kan gis et estimat ved bruk av tilhørende app, eller genetisk profil kunne oppføres. Begge kan være veldig viktige i smitteoppsporing og det anbefales at det også sendes en prøve til laboratorium når det indikeres høye mengder av legionella.

I Norge er den viktigste kilden til informasjon om legionella og hvordan det skal overvåkes fra Folkehelseinstituttet som gir ut legionellaveiledningen (sist oppdatert i starten av 2016). Veiledningen inkluderer generell informasjon om legionella og smitte, en del om lover og regler som gjelder i Norge, samt mer spesifikke anbefalinger for forskjellige områder. Hovedpoenget med veiledningen er å gi hjelp og råd til alle som jobber med vannsystemer og dermed må ha kontroll med legionella.

Basert på dette har Norsesense satt sammen noen enkle anbefalinger.

FHI legger opp til tre enkelt fordelte risikokategorier;

   1. Stort smittepotensial: Kan spre aerosoler over et stort område, evt. er en del av institusjoner som har personer med nedsatt immunforsvar.
   2. Begrenset smittepotensial: Kan spre aerosoler over et begrenset område, eller fare for vekst og spredning er liten.
   3. Lite smittepotensial: Innretninger som brukes av få personer, eller har usannsynlig potensial av vekst.

Hvilket område et spesifikt vannsystem, eller bygning, kommer innunder i disse forenklede kategoriene er forholdsvis enkelt å bestemme. Kjøletårn, luftskrubbere og lignende, eller sykehus, behandlingshjem og lignende, er risikokategori 1. Alt annet som ikke er private hjem kommer under risikokategori 2 siden ingen vet hvor stor faren for vekst av legionella er.

For å kunne si at et vannsystem eller bygg kommer under risikokategori 3 må vekstmulighetene til legionella først bestemmes, dette krever dermed testing. Vi anbefaler følgende:

   • Alternerende 33% av tappepunkter (kraner, dusjhoder, o.l.) hver måned i ett år med Hydrosense Direct Kit.
   • I tillegg til å teste hver måned på særlig utsatte punkter (varmtvannstanker, blindpunkter, o.l.) i ett år med Hydrosense Single Kit.

Dette vil kunne gi grunnlaget for å kunne sette korrekt risikokategori som en del av en helhetlig risikovurdering av legionellasmitte for et vannsystem eller bygning.
Årsaken til at det er viktig å gjennomføre en risikovurdering og teste vannsystemer for potensiell legionella er både for å holde befolkningen frisk, men også på grunn av at dette er faktisk nedfelt i loven. Hovedsakelig blir det dekket av Forskrift om miljørettet helsevern, men noe blir også dekket i Bassengbadforskriften, Arbeidsmiljøloven, og Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven.

Innenfor Forskrift om miljørettet helsevern er det kapittel 3 a som handler spesifikt om legionella. Her står det at de virksomhetene som omfattes av loven skal «planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles slik at hele innretningen, alle tilhørende prosesser, og direkte og indirekte virkninger av disse, gir tilfredsstillende beskyttelse mot spredning av Legionella via aerosol.» Den som står ansvarlig for eiendommen er også ansvarlig for at punktene i loven følges, og at det innføres og utføres internkontroller for sjekk av legionella.

Brudd på loven vil føre til sanksjoner. Mest vanlig er pålegg om retting av avvik, pålegg om tilsyn, og stenging av anlegget om helsefaren blir overhengende. I alvorlige situasjoner kan tvangsmulkt, bøter, og fengsel i inntil 3 måneder bli konsekvensen.

Kontakt oss:

Øyvind Nilsen
Teknisk Selger
Mobil: 415 05 599