KHMS PDS Gruppen

Kvalitet, helse, miljø og sikkerhet

Kvalitetspolitikken i PDS Gruppen

PDS Gruppen skal tilby tjenester av høyest mulig kvalitet til kunder som har behov for assistanse innen feltene ingeniørtjenester, mekanisk arbeid, prefabrikkering og sammenstilling samt oppfølging av aktiviteter ute i felt.

PDS Gruppen skal være en foretrukken totalleverandør innen industri, olje og gass sektoren. PDS Gruppen er også en leverandør innenfor infrastruktur og marine tjenester, som oppdrett og fiskeindustrien.

Alle ansatte i PDS Gruppen er kjent med gjeldende kvalitetspolitikk og våre administrative systemer.

Ansatte i PDS Gruppen som utfører arbeid for kunde er kjent med de retningslinjer som gjelder for aktuelt arbeid, følger instrukser og eventuelle prosedyrer gitt av kunden.

Ledelsen skal sørge for at nødvendig informasjon og opplæring innen selskapenes kvalitetssystemer blir gitt, og vektlegge viktigheten med kvaliteten på det arbeid de utfører.

PDS Gruppen har etablert kvalitetsmål som retter seg mot denne kvalitetspolitikk.

Gjennom kontinuerlig å jobbe med å styrke innovasjonssatsing, heve- og utvide vår kompetanse, og søke en god personalpolitikk som sikrer arbeidsplasser og motiverer våre medarbeidere, jobber vi frem mot utrykket «Fleksibilitet er vår styrke».

PDS Gruppen skal øke bevisstgjøringen på kvalitet i arbeidet, slik at dette blir en del av alle medarbeidernes hverdag.

Den øverste ledelsen vil gjennom målinger og revisjoner (interne og eksterne) vurdere om kvalitetsstyringen fungerer. 

PDS Gruppen har mange interesseparter som kan innvirke på vår kvalitet i det vi leverer og som har interesse av PDS Gruppens eksistens. Våre interesseparter blir jevnlig vurdert med tanke på innflytelse på vår kvalitet i våre leveranser.

Selskapene i PDS-gruppen er sertifisert etter en eller flere standarder som gir retningslinjer for den faglige tilknytningen hvert selskap arbeider innen. Felles for selskapene er at kvalitetsstyringssystemet drives iht. kravene i EN-ISO 9001:2015.

HMS-Politikk i PDS Gruppen

PDS Gruppen skal alltid ha fokus på HMS i den daglige driften og i gjennomføring av sine prosjekter. Dette gjøres ved hjelp av gode prosedyrer og rutiner, og ikke minst ved å skape en holdning i organisasjonen som reflekterer viktigheten av dette arbeidet.

PDS Gruppen vil aktivt arbeide forebyggende for å unngå skader på liv og helse. Et viktig ledd i dette arbeidet vil være å bruke de ansatte sine tilbakemeldinger om uønskede hendelser både intern og eksternt for å oppnå våre mål. I tillegg er kompetanseheving og en kontinuerlig forbedring av HMS- arbeidet en del av vårt mål.

 MÅLET FOR HMS ARBEIDET I PDS GRUPPEN 

PDS Gruppen har definert konkrete mål for HMS arbeidet i bedriften, og 

–           Vi tenker HMS i alt vårt arbeid.

–           Vi vurderer og inkluderer HMS som en del av vårt design i våre løsninger.

–           Vi jobber forebyggende for å redusere risiko til et minimum.

–           Vi kan alle være med på å forhindre ulykker.

–           Vi jobber for å forhindre uønskede handlinger.

–           Vi tar godt vare på kollegaer og utsetter ingen for fare.

–           Vi skaper et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

–           Vi samarbeider med underleverandører for å oppnå gode HMS-resultater.

–           Vi opprettholder sikkerheten i alt vi foretar oss.

–          Vi ivaretar våre sosiale- og etiske retningslinjer.

–          Vi jobber alltid etter gjeldende lover, forskrifter og standarder i våre prosjekter

 

 

Miljø- Politikk i PDS Gruppen

PDS Gruppen sin virksomhet skal i sitt arbeid ha et fokus som bidrar til å beskytte det ytre miljøet og påvirkningene av det i positiv retning.

En del av dette arbeidet vil være å etablere oversikt over vårt forbruk som kan gi skadevirkning på miljøet, samt bevisstgjøre hva vi kan bidra med for å redusere de ytre miljøskadene.

PDS Gruppen skal tilrettelegge for kompetanseheving og fortløpende utvikling av vårt miljøstyringsarbeid. Miljøpolitikken er utformet til å være egnet for alle våre virksomheter sine aktiviteter, produkter og tjenester.

MÅLET FOR MILJØSTYRINGSARBEIDET I PDS GRUPPEN

PDS Gruppen legger til grunn styringsstandarden i ISO 14001:2015 i sitt arbeid for å oppnå et renere miljø og fokuserer på følgende:

–           Redusere mengden avfall.

–           Øke sorteringsgraden på avfallet.

–           Redusere antall reiser mellom lokasjoner.

–           Mengde avfall fra leverandører skal reduseres.

–           Vi kan være med på å forhindre skadelige miljøpåvirkninger.

–           Ivareta kravene om samsvar med lovverk.

–           Ta i bruk ny teknologi som hjelper oss til å redusere våre utslipp.

–           Bevisstgjøre de ansatte til å tenke på miljøet i deres hverdag.

–          Ta hensyn til våre interesseparter sine krav og forventninger til vår virksomhet.

–          Kontinuerlig forbedre vårt ledelsessystem og miljøprestasjon.

–          Kartlegge miljøaspekter og påvirkningen disse har på miljøet

Med vennlig hilsen for PDS Gruppen

Terje Øverland

Terje Øverland
Konsernrådgiver PDS Gruppen